Bedrijfskundige Ingenieurstechnieken (BIR)De nood aan continue vorming voor kaderleden en bedrijfsleiders wordt alom erkend. Het scherp concurrentiële landschap van vandaag vergt een diepgaande kennis van de systemen, technologieën en methodieken, die het competitief voordeel van uw bedrijf kunnen versterken.

Ondanks hun grondige opleiding stellen ingenieurs vast dat zij essentiële inzichten in de organisatie en werking van een bedrijf missen. Dit hindert hen zowel bij de uitoefening van hun job als bij het effectief communiceren met de 'beslissingsnemers' binnen hun bedrijf. Wanneer zij beheerstaken te vervullen krijgen, wordt dit tekort vaak acuut. Kortlopende studiedagen kunnen hiervoor onmogelijk degelijke oplossingen aanreiken.

Het postuniversitaire programma Industriële Bedrijfskunde, gestart in 1962 onder de naam 'Bedrijfskundig Ingenieur' (BIR), geeft ingenieurs een grondige managementopleiding, voortbouwend op de unieke kenmerken van deze homogene doelgroep. Deze opleiding is gebaseerd op 2 sporen: de essentiële managementtechnieken en de operationele technieken voor het organiseren van bedrijven. Op die manier slaagt het programma erin om u effectief en efficiënt dié kennis en vaardigheden bij te brengen die u beslist nodig hebt, zonder overbodige of breedvoerige ballast. BIR is een postgraduaat van de Universiteit Gent.


Doelgroep en toelatingsvoorwaarden

Het programma richt zich hoofdzakelijk tot ingenieurs die al minstens een jaar bedrijfservaring hebben in een lijn- of staffunctie en die hun talenten willen verruimen om verder door te groeien naar een managementfunctie. Zowel industriële als dienstenondernemingen worden geviseerd daar de aangereikte concepten in beide omgevingen gehanteerd kunnen worden.

Aldus is het programma bijzonder geschikt voor huidige en toekomstige operationele managers (plant managers, Productie, MIS, Engineering, Technical Sales, ...) en hun stafleden (proces- en productingenieurs, ...), maar ook voor consultants en informatici, die hun basiskennis omtrent het organiseren en leiden van een industriële onderneming wensen te actualiseren en uit te bouwen.

De formele toelatingsvoorwaarden luiden:

 1. Alle kandidaten dienen in principe enige werkervaring te hebben
 2. Gunstige beoordeling na een kennismakingsgesprek. Het doel van dit gesprek is in de eerste plaats om samen met de kandidaat in te schatten of de BIR-opleiding inderdaad voldoet aan zijn/haar verwachtingen naar kenniscompetenties en carrièreperspectieven toe.
 3. Bovendien houder zijn van hetzij:
  (a) een diploma van een mastersopleiding aansluitend bij een bachelorsopleiding binnen de studiegebieden
  • Master of Science in de Ingenieurswetenschappen (burgerlijk ingenieur)
  • Master of Science in Business Engineering (handelsingenieur)
  • Master of Science in de Bio-Ingenieurswetenschappen (bio-ingenieur)
  • Master in Industriële Wetenschappen (industrieel ingenieur)
  • Master in Bio-Wetenschappen (industrieel ingenieur)
  • andere academische Master opleidingen, voor zover zij een voldoende mathematische en technische voorkennis garanderen, wat zal worden nagegaan via het dossieronderzoek
  (b) een diploma van een academische opleiding van de tweede cyclus in de studiegebieden
  • Burgerlijk ingenieur
  • Burgerlijk ingenieur-architect
  • Bio-ingenieur
  • Handelsingenieur
  • een diploma van de tweede cyclus van het hogeschoolonderwijs van twee cycli van Industrieel ingenieur

Deelnemers aan dit programma dienen zich in te schrijven op de rol van de universiteit voor elk deeltijds jaar dat zij volgen. Meer informatie over het inschrijvingsgeld is te vinden op de centrale website van de universiteit.

Naast deze inschrijving moet rekening gehouden worden met een aantal specifieke forfaitair vastgelegde kosten voor o.a. documentatie van de cursussen, boeken, syllabi, maaltijden en deelname aan het weekendseminarie. Deze kosten zijn enkel te betalen voor de jaren dat men les volgt, niet tijdens het eventuele derde jaar waarin men de scriptie maakt.


Tijdslijn  
Mei/juni Informatie-avond
Juni Kennismakingsgesprekken Sessie 1
September Kennismakingsgesprekken Sessie 2
Laatste week september
tot eind januari
Lessen eerste semester
op dinsdag- en vrijdagavond
Tweede week februari
tot laatste week juni
Lessen tweede semester
op dinsdag- en vrijdagavond
laatste lesweek Verdediging scripties
Vakoverschrijdend project

Studieprogramma

Het programma is een techno-MBA met een pijler bedrijfsbeheer, een pijler operationeel beheer en een integratiepijler:

Pijler BEDRIJFSBEHEER
 • Actuele vraagstukken uit het bedrijfsbeheer
 • Financiële analyse en beheer
 • Kostprijsberekening, budgettering en investeringsanalyse
 • Strategie en innovatiebeleid
Pijler OPERATIONEEL BEHEER
 • Operationeel ontwerp van bedrijfskundige systemen
 • Supply chain management
 • Kwaliteitstechnieken en industriele statistiek
 • Modellen en methoden in operationeel onderzoek
INTEGRATIEPIJLER
 • Productiebeheerssimulatie (business game)
 • Vakoverschrijdend project (scriptie)

Het programma loopt als een deeltijdse opleiding over twee of drie volle academiejaren van begin oktober tot eind juni. De lessen gaan door op dinsdag- en vrijdagavond, behalve tijdens de schoolvakanties.


Vakken

Het volledige vakkenpakket wordt verspreid over 2 academiejaren gedoceerd. Men kan evenwel elk jaar starten, waarbij men naargelang het startjaar, ofwel met vakkenpakket A of B aanvangt. De vakken zijn als volgt opgedeeld:
Pakket B, academiejaar 2019-2020
Actuele vraagstukken in operationeel beheer Dieter Claeys 3
Actuele vraagstukken uit het bedrijfsbeheer Dieter Claeys 3
Productiebeheerssimulatie Hendrik Vanmaele 6
Financiele Analyse en Beheer Ludo Theunissen 4
Kostprijsberekening en Investeringsanalyse Luc Keuleneer 4
Productiestrategie en innovatiebeleid Bert George 4
(Vakoverschrijdend Project Stijn De Vuyst 12)

De eigenlijke inhoud van de opleidingsonderdelen wordt samengesteld uit modules. Deze modules dekken een coherent onderwerp af en worden door één docent gedoceerd. Op deze manier kan het programma soepel worden aangepast aan moderne evoluties en nieuwe topics en kunnen de docenten worden gekozen voor hun gerichte kennis van specifieke modules.


Het vakoverschrijdend project

Een belangrijk deel van de opleiding is de scriptie in het kader van het vak "Vakoverschrijdend Project". De scriptie handelt over een specifieke probleemstelling in het bedrijf of organisatie waarin de student werkzaam is, waarbij de theoretische concepten die tijdens de lessen werden aangeleerd worden toegepast in de praktijk. U doet zelf een voorstel voor een scriptie-onderwerp, evenals voor een persoon binnen uw bedrijf die zicht heeft op de probleemstelling en als interne promotor kan fungeren. Er wordt ook een UGent-promoter aangesteld die het project zal begeleiden. De scriptie wordt ingediend en mondeling verdedigd in juni. Herkansing in september is mogelijk. De scriptie wordt uitgevoerd in het tweede jaar, hoewel veel studenten ervoor kiezen dit in een derde jaar te doen.

In de sectie "Downloads" vindt u het formulier voor de scriptie


Een gevestigde waarde in Vlaanderen, een woordje geschiedenis

Prof. ir. Henri Muller richtte met steun van prof. Vlerick in 1962 het postgraduaatprogramma Bedrijfskundig Ingenieur op aan de Universiteit Gent. Deze jarenlange traditie betekent dat het BIR-programma een weerklank heeft uitgebouwd in de Vlaamse Bedrijfswereld, via nu reeds meer dan 1000 alumni! Zoals men kan opmaken uit de Alumni-Raad, behoren talrijke alumni tot de hoogste managementechelons van hun bedrijf. Vanaf 1992 werd het programma georganiseerd in samenwerking met de Vlerick Leuven Gent Management School. Na de verzelfstandiging van de Vlerick School in 1998 bleef het programma Bedrijfskundig Ingenieur onder de koepel van de Faculteit Ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent. De samenwerking tussen de docenten bleef echter intact.

In 2004 werd het programma, conform de Europese richtlijnen, omgevormd tot een 3e cyclus Master (Master ná Master). Bij die gelegenheid werd het programma grondig gewijzigd en gestroomlijnd. De sterke punten van het programma werden echter integraal behouden en waar mogelijk, nog versterkt. Sinds 2013 wordt de opleiding aangeboden in de vorm van een postgraduaatsopleiding, om nog meer het accent te kunnen leggen op de praktijkrelevantie van de aangeleerde technieken.

Het programma beschikt over een kwaliteitssysteem met ruime inspraak van de deelnemers. Wekelijks evalueren zij zowel inhoud, vorm, als de docenten, waardoor het programma qua inhoud eigentijds en actueel is en blijft. Het systeem werd gecertificeerd volgens ISO-9002:1994 in 1997 (en verlengd in 2000). Hiermee garanderen we een efficiënte en klantgerichte opleiding zodat de deelnemers zich kunnen concentreren op de leerervaring.

Door dit alles staat de Universiteit Gent, via de vakgroep Industriële Systemen en Productontwerp, borg voor de inhoudelijke kwaliteit van dit programma. Het BIR-programma is dan ook de meest efficiënte besteding van uw vormingstijd. Hiermee legt u voor vele jaren een basis voor de gefundeerde uitbouw van uw carrière binnen de bedrijfswereld.